Urgulleko proklamazioa

NAFARROAREN LIBERTATEARENGATIK, JENDE LIBREAK, ZUTIK

Hau dugu gure bandera sekula abandonatu behar ez genuena. Hemen gaude Donostiaren nafartasuna, eta Nafarroaren estatalitatea erreibindikatzeko. Donostia Nafarroak fundatu zuen hiria delako. Antso VI Jakitunak eman bait zion hiriari Karta fundazionala. Errege honek transformatu zuen Iruñeko Erresuma Nafarroako Erresuman. Horregatik Donostia Nafarroa bezain antzinakoa da. Eta berriz ere nafar izan dadin nahi dugu.

Nafarroa Europako estatua izan zen, gainontzekoak bezalakoa, errekonozimentu internazional osoarekin. Bere independentziak IX mendetik XVII menderarte iraun zuen. Gutti balira 8 mende. Nafarroaren konkista Espainia eta Frantziaren partetik fasetan eman zen. 1100 urtean konkistatu zuten Errioxa, 1200 enean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, 1512 an Nafarroa Garaia, 1620 an Nafarroa Beherea, eta Biarnoa. Nafarroako sistema juridikoaren desmantelamentua, kulminatu zen 1789 an Nafarroa Beherea eta Biarnoan, 1841 ean Nafarroa Garaian, eta 1876 an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan.

Konkista fase hauek bat datoz gaur egungo demarkazio territorial inposatuekin. Hau da, Errioxako Komunitate Autonomoa, Euskal Komunitate Autonomoa, Nafarroako Komunitate Forala, eta azkenik Pirinio Atlantikoetako Departamentua. Gustatuko litzaiguke nafar lurraldetako herritarrek libreki adheritzeko posibilitatea edukiko balute, egungo Nafarroa murriztuaren onespenarekin, Nafarroa izan zena izan dadin.

Zain egon ziren gaur bezalako egun baterarte, Uztailaren 25 Santiago Eguna, Gaztelako tropek, 15.000 soldaduekin, Albako Dukearen agindura, desfila zezaten Iruñean, Hiriburuaren kapitulazioa sinatu arazteko.

Larehun urte berantago, duela ehun urte, eraiki zuten hiriburu horretan bertan foruen monumentua, eta bere alboetako batean, plaka bat dago karaktere iberikoetan idatzia, eta horregatik gutti ezaguna, eta honela dio literalki: “guk euskaldunok ez dugunok beste jaunarik Jainkoa besterik, atzerritarrari ostatu gozoa eman ohi diogu, baina ez dugu bere uztarria jasan nahi. Entzun ezazue ongi, gure semealabok”. Bostehun urte berantago hemen segitzen dugu, zutik, semealaben semealabek, demostratzeko 2012 urterako jadanik prest egongo garela gogorarazteko beste batzuek ahantzarazi nahi digutena.

Euskal Herria nazio kulturala da. Nafarroa estatu politikoa. Euskaldun guztiak gara Nafar politikoki. Nafarroako jatorrizko hizkuntza edo Lingua Navarrorum Euskara da. Gure lurrean garatu dira ere nafar erromantzeak, halanola Gaskoia. Egun hitz egiten dira ere Espainola eta Frantsesa. Nafarroa sozietate plurala da.

Mundu justuago bat posible da, libertatea, solidaritatea eta prosperitatea bere balore dituen eta proiekta ditzakeen Europa batu baten bitartez. Solidaritatea eta prosperitatea demostratzen dituzte batez ere Nafarroa bezalako estatu ertainek, hauek bait dira hobekien administratzen direnak. Europako bakea bere barneko libertatearen araberakoa da. Herritar libreen Europa batek exigitzen du, bere herritarrei errekonozitzen zaien libertatea, pertsona diren heinean, ez dadin soilik iritsi eremu indibidualera, baizik eta inklui dezan bere eremu sozial eta politikoa. Horretarako, Espainia eta Frantzia bezalako Europako estatuek ziren horretara itzuli beharko dute.

Ez dugu nahi Nafarroa inolako armarriren barne egotea, ez Espainiakoan ezta ere Frantziakoan. Baina ez dugu nahi ere, seirena izatea Euskal Herriko armarriak adierazten duen bezala. Ez dugu nahi Nafarroa ezeren parte izatea, bere buruaren jabe besterik ez. Eta oso urrun ez den egunen batean Nafarroak berriz ere dir dir egingo du Europako konstelazioan.

Bizi bedi Nafarroa. Gora Nafarroa!

PROCLAMACIÓN DE URGULL

POR LA LIBERTAD DE NAVARRA GENTES LIBRES, EN PIE

Ésta es nuestra bandera que nunca teníamos que haber abandonado, y estamos aquí para reivindicar la navarridad de Donostia, y la estatalidad de Navarra. Porque Donostia fue una ciudad fundada por Navarra. Sancho VI El Sabio otorgó la Carta fundacional a la ciudad. Este mismo rey transformó el Reino de Pamplona en el Reino de Navarra. Por eso Donostia es tan antigua como Navarra. Y queremos que vuelva a ser navarra.

Navarra fue un Estado Europeo como los demás, con pleno reconocimiento internacional. Su independencia duró desde el siglo IX hasta el siglo XVII. Nada menos que 8 siglos. La conquista de Navarra por parte de España y Francia fue por fases. En el año 1100 conquistaron La Rioja, en 1200 Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, en 1512 la Alta Navarra, en 1620 la Baja Navarra y el Bearne. El desmantelamiento de las instituciones del sistema jurídico navarro se culminó en 1789 en la Baja Navarra y el Bearne, en 1841 en la Alta Navarra, y en 1876 en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Estas fases de conquista vienen a ser las demarcaciones territoriales impuestas actuales. Es decir, la Comunidad Autónoma de La Rioja, La Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral Navarra, y por último el Departamento de los Pirineos Atlánticos. Nos gustaría que los ciudadanos de los territorios navarros pudieran, con el consentimineto de la Navarra reducida actual, adherirse libremente para que Navarra fuera lo que fue.

En 1512 esperaron a un día como hoy, 25 de julio, día de Santiago, para que las tropas castellanas, con 15.000 soldados al mando del Duque de Alba, desfilararan en Iruñea para hacer firmar la capitulación de la Capital.

Cuatrocientos años más tarde, hace cien años, erigieron en esa misma capital el monumento de los fueros, y en uno de sus lados, hay una placa escrita en caracteres ibéricos, y por ello poco conocido, que dice lo siguiente: “nosotros los vascos, que no tenemos otro señor que Dios, acostumbramos a dar acogedor albergue al extranjero, pero no queremos soportar su yugo. Oídlo bien vosotros, nuestros hijos”. Quinientos años más tarde aquí seguimos, en pie, los hijos de los hijos para demostrar que para el 2012 estaremos dispuestos para recordar lo que otros nos quieren hacer olvidar.

Euskal Herria es la nación cultural. Navarra es el estado político. Todos los vascos somos navarros políticamente. La lengua originaria de Navarra o Lingua Navarrorum es el euskara. También se desarrollaron en nuestra tierra los romances navarros, como el gascón. Y hoy también se hablan el español y el francés. Navarra es una sociedad plural.

Un mundo más justo sólo puede ser posible mediante una Europa unida que pueda proyectar sus valores de libertad, solidaridad y prosperidad. La prosperidad y la solidaridad la demuestran sobre todo los estados medianos como Navarra, que son los mejor administrados. La paz de Europa depende de su libertad interna. Una Europa de ciudadanos libres exige que la libertad, reconocida a sus ciudadanos en cuanto que personas, alcance no sólamente al ámbito individual sino que incluya también su ámbito social y político. Para ello, los estados Europeos como España, Francia deberán volver a su ser.

No queremos que Navarra forme parte de ningún escudo, ni de España ni de Francia. Pero tampoco queremos que Navarra sea una sexta parte como pretende el escudo de Euskal Herria. No queremos que Navarra sea parte de nada, más que dueña de sí misma. Y algún día no muy lejano Navarra volverá a brillar con luz propia en la constelación europea.

Larga vida a Navarra. Gora Nafarroa!

Publicado por Nabarraldek argitaratua