ATLANTIAR NAZIOARTEKO BILTZARRA 2015

ATLANTIAR NAZIOARTEKO BILTZARRA 2015 2015eko MAIATZAREN 15a – FICOBA AUDITORIUMA IRUN

EUSKALDUNAK XVI. MENDETIK XXI. MENDE HASIERA ARTE

Begiratu berri bat Magdalenienseari eta megalitismoari

 

CONGRESO INTERNACIONAL ATLANTIAR 2015 15 DE MAYO DE 2015 – AUDITORIO FICOBA IRUN

LOS VASCOS DESDE EL SIGLO XVI HASTA INICIOS DEL SIGLO XXI

Una mirada nueva al Magdaleniense y al megalitismo

 

CONGRÈS INTERNATIONAL ATLANTIAR 2015 15 MAI 2015 – AUDITORIUM FICOBA IRUN

LES BASQUES DU XVIe SIÈCLE AU DÉBUT DU XXIe SIÈCLE

Un nouveau regard sur le Magdalénien et le mégalithisme

A4

Xabi Otero ©

Praileaitz I haitzuloko sarrera (Deba).

Entrada de la cueva de Praileaitz I (Deba).

Entrée de la grotte de Praileaitz I (Deba).

meandro

Xabi Otero ©

Deba ibaiaren meandroak.

Meandros del río Deba.

Méandres du Deba.

 

EUSKARA

Maiatzak 15, 16:00an

Begiratu berri bat Magdalenienseari eta megalitismoari

Lionel Sims dokt.

Antropologoa.

Zuzenbide eta Gizarte Zientzia Eskola (LSS).

East London Unibertsitatean Antropologiako katedraduna (emeritua).

Kultura Astronomiako Europako Elkarteko (SEAC) lehendakariordea.

Stonehenge-ri buruz honek egindako ikerketaz filma egin zuen National Geographic-ek:

https://www.youtube.com/watch?v=slTrDp08pLc

 

Duela gutxi etorri da Ingalaterratik Lionel Sims antropologoa, gurekin jarraitzeko 2013an hasitako lan bat; Neolitoa da bere espezialitatea.

JAUZARREAn inplikaturiko beste ikertzaile batzuk bezala, ikasteko bidea egiten ari da iraganerantz, kasu honetan Madeleine-aldira, hobeto ulertzen saiatu eta horrela zorrotzago azaldu ahal izateko Neolitoa.

 

PRAILEAITZ I: Madeleine-aldiaren ikuspegi berri bat?

Giza kulturaren jatorrien teoria antropologiko baten arabera, ugaltze-onurak atera daitezke ehiza-egoerarik onenetan ziklo ekonomiko eta sexualak ilargi-aldiekin sinkronizatuz.

Stanford eta Bradley-k iradokitzen dute Azken Izotzaldi Nagusian Madeleine-aldiko ehiztariek euskal aterpean baliabide-mailari buruzko presioa pairatu zutela beste ehiztari talde batzuek iparraldetik eskualde honetara erretiratu zirenean.

Ordurako nor bere haranera mugatuta, gehituriko biztanleriaren presio honetara egokitu behar izan zuten barrualdeko euskal ehiztari-biltzaileek.

Deba Ibaiaren ibarrean, Praileaitz I bertan dauden 20 inguru haitzuloetako bat da.

Koba honetan aurkituriko 19 zintzilikarioek formaz, kopuruz eta kokapenez ilargi-notazioa iradokitzen dute, eta, haitzuloaren forma, barne-antolaketa eta orientazioarekin batera, honek iradokitzen du xaman/espezialista batek hemen erritualak zertzen zituela, lehenago talde handiago batek eginak.

2015eko martxoa

 

ESKER ONA

JAUZARREAtik, gure esker onik beroena mendira edo haitzuloak eta beste leku batzuk ikustera lagundu diguzuen guztioi, baita ere 2015eko martxoko bost egun hauetan lan honen zenbait fasetan

gure lankide izan zareten guztioi. Batzuk aipatze aldera:

Juan Mari Arruabarrena eta Xabier Alberdi haitzulo-prospektoreak (Munibe Taldea), Xabier Peñalver eta Eloisa Uribarri arkeologoak (Aranzadi Zientzia Elkartea), Garazi Lopez Etxezarreta Kulturako Zuzendaria eta Carlos Olaetxea arkeologoa (Gipuzkoako Foru Aldundia), Joëlle Darricau jabea, Jendearentzat irekitako Historiaurreko Haitzuloen Nazioarteko Batzordeko (I.S.C.A.) lehendakaria eta Aude Labarge arkeologoa (Isturitze eta Otsozelaiako harpeak) Isturitze Otsozelaia Kultur Gunea.

Armendaritzeko Christine Villielm, Donamartirira iristeko ez geneukan GPSaren ordezkoa, eta Bixente Zulaika gure gidaria Izarraitz mendian eta Iratxe Alkorta (biak Lastur Tabernakoak).

A1

Xabi Otero ©

Lionel Sims. Praileaitz, Deba harana eta Izarraitz mendia.

Lionel Sims. Praileaitz, Valle del Deba y macizo del Izarraitz.

Lionel Sims. Praileaitz, Vallée de Deba et massif D’Izarraitz.

 

CASTELLANO

15 de Mayo, a las 16:00h.

Una mirada nueva al Magdaleniense y al megalitismo.

Dr. Lionel Sims.

Antropólogo.

School of Law and Social Sciences.

Catedrático (Emérito) de Antropología de la Universidad de East London.

Vice-Presidente de la Sociedad Europea de Astronomía Cultural (SEAC).

National Geographic hizo una película de su investigación en Stonehenge:

https://www.youtube.com/watch?v=slTrDp08pLc

 

Hace poco ha venido de Inglaterra el antropólogo Lionel Sims,

para continuar con nosotros un trabajo iniciado en 2013, su especialidad es el Neolítico.

Como otros investigadores involucrados en JAUZARREA recorre un camino de aprendizaje hacia el pasado,

al Magdaleniense en este caso, para tratar de comprenderlo mejor, y poder así explicar con mayor rigor el Neolítico.

 

PRAILEAITZ I: Una nueva perspectiva acerca del Magdaleniense?

Una teoría antropológica de los orígenes de la cultura humana prevé que se pueden obtener ventajas reproductivas en circunstancias óptimas de caza sincronizando los ciclos económicos y sexuales con las fases de la luna.

Stanford y Bradley sugieren que cazadores Magdalenienses del Refugio Vasco durante el Último Máximo Glacial experimentaron un cierto nivel de tensión en cuanto a recursos cuando otros grupos de cazadores del norte se retiraron a esta zona.

Confinados para entonces en valles individuales, los cazadores-recolectores vascos del interior tuvieron que adaptarse a esta presión de más población.

En el valle del Rio Deba, la cueva Praileaitz I es una más entre las más de 20 encontradas.

Por su forma, número y localización, los 29 colgantes encontrados en esta cueva sugieren una notación lunar y esto, junto con la forma, distribución y orientación interna de la cueva, sugiere que aquí algún chamán / especialista celebraba rituales que anteriormente solía practicar un colectivo mayor.

Marzo 2015

 

AGRADECIMIENTO

Desde JAUZARREA queremos trasladar nuestra gratitud a todas las personas que nos habéis ayudado en las salidas al monte, visitas a las cuevas y a otros lugares, así como a las que habéis colaborado con nosotros en las diferentes fases de este trabajo durante estos 5 días de Marzo de 2015:

Juan Mari Arruabarrena y Xabier Alberdi prospectores de cuevas (Munibe Taldea), Xabier Peñalver y Eloisa Uribarri arqueólogos (Sociedad de Ciencias Aranzadi), Garazi Lopez Etxezarreta Directora de Cultura y Carlos Olaetxea arqueólogo (Diputación Foral de Gipuzkoa), Joëlle Darricau propietaria Grutas de Isturitze – Otsozelaia y Presidenta de la Comisión Internacional de Cuevas Prehistóricas abiertas al público. I.S.C.A.

y Aude Labarge arqueóloga (Grutas de Isturitze – Otsozelaia), Christine Villielm de Armendaritze sustituta de nuestro inexistente GPS para alcanzar Donamartiri de Arberoa, y Bixente Zulaika guía para nosotros en el macizo del Izarraitz e Iratxe Alkorta (los dos de Lastur Taberna).

A2

Xabi Otero ©

Zintzilikario multzoen kokapen orokorra haitzuloan iduskaturiko geletan.

Ubicación general de las agrupaciones de colgantes en las salas excavadas de la cueva.

Emplacement général des groupements de pendeloques dans les salles de la grotte ayant fait l’objet de fouille.

 

FRANCAIS

15 Mai 16:00

Un nouveau regard sur le Magdalénien et le mégalithisme.

 

Dr. Lionel Sims.

Anthropologue.

School of law and social Sciences.

Professeur émérite d’Anthropologie à l’Université de East London.

Vice-Président de la Société Européenne d’Astronomie Culturelle (SEAC).

National Geographic réalisa un documentaire sur ses recherches à Stonehengehttps://www.youtube.com/watch?v=slTrDp08pLc

 

Il y a peu, l’anthropologue Lionel Sims, vint d’Angleterre pour poursuivre avec nous le travail entamé en 2013.

Sa spécialité est le Néolithique.

Comme d’autres chercheurs impliqués dans JAUZARREA, il parcourt un chemin d’apprentissage vers le passé.

Dans ce cas vers le magdalénien, pour mieux le comprendre et ainsi expliquer le Néolithique avec plus de rigueur.

 

PRAILEAITZ : Une nouvelle perspective à propos du Magdalénien ?

Une théorie anthropologique des origines de la culture humaine soutient que l’on peut obtenir des avantages reproductibles pour optimiser la chasse en synchronisant les cycles économiques et sexuels avec les phases de la lune.

Stanford et Bradley suggèrent que les chasseurs cueilleurs du Magdalénien dans le refuge Basque à la période du maximum glacière subirent un certain niveau de tension concernant les ressources lorsque d’autres groupes de chasseurs venant du nord s’y réfugièrent.

Confinés alors dans des vallées isolées, les chasseurs cueilleurs basques de l’intérieur durent s’adapter à la pression de la croissance de la population.

Dans la vallée du fleuve Deba, la grotte Praileaitz I en est une de plus parmi les 20 qui ont été découvertes.

La forme, le nombre et la localisation des 29 pendentifs trouvés dans cette grotte, suggèrent une connotation lunaire et cela ajouté à la forme, la distribution et l’orientation interne de la grotte suggèrent qu’un »Chaman/spécialiste » célébrait des rituels qui auparavant étaient pratiqués par un collectif plus nombreux.

Mars 2015

 

REMERCIEMENTS

Depuis JAUZARREA nous voulons vivement remercier toutes les personnes qui nous ont aidés lors, des sorties en montagne, des visites des grottes et autres lieux, ainsi que celles qui ont collaboré aux différentes phases de ce travail, durant ces 5 jours de Mars 2015 :

Juan Mari Arruabarrena et Xabier Alberdi prospecteurs de grottes (groupe Munibe Taldea)

Xabier Penalver et Eloisa Uribarri  archéologues (Société des Sciences Aranzadi)

Garazi Lopez Etxezarreta Directrice de la culture et Carlos Olaetxea archéologue (Diputation de Gipuzkoa)

Joëlle Darricau propriétaire des grottes d’Izturitze et d’Otxozelaia,

Président de la Commission de Préhistoire au sein de l’ I.S.C.A. (International Commission on Prehistory in Show Caves).

(Commission Internationale des grottes ouvertes au publique) et Aude Labarge prehistorien (d’Isturitze et d’Otxozelaia)

Christine Villielm d’Armendaritze substitut de notre inexistant GPS pour arriver à Donamartiri de Arberoa et Bixente zulaika notre guide sur le massif de Izarraitz et de Iratxe Alkorta (les deux de Lastur Taberna).

A3

Xabi Otero ©

Lionel Sims. Isturitze eta Otsozelaia, Donamartiri.

Lionel Sims. Ituritze y Otsozelaia, Donamartiri de Arberoa.

Lionel Sims, Izturitze et Otxozelaia, Saint-Martin d’Arberou.